Prostorni planovi

2020. godina
2019. godina
2018. godina
UPU Podhumlje-sjever
UPU Podhumlje-jug
2017. godina
Izmjene i dopune UPU Ribarska luka
Grafički dio
  • Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU radna zona Ravno i druga ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU Podhumlje-sjever i o prijedlogu UPU Podhumlje-jug
Tekstualni dio
Grafički dio
  • UPU radne zone Ravno, UPU Podhumlje-sjever, UPU Podhumlje-jug

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KOMIŽE

Građevinska područja

KomižaBarjoška, Okljucna,  Borovik,  Žena glava,  Podšpilje, Duboka, Podhumlje,  Biševo

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA KOMIŽA

Prostorni plan uređenja Grada Komiže usvojen je 20.12.2006. godine kao najvažniji razvojni dokument za ovo područje. Njime su definirani uvjeti i način izgradnje, način uređivanja prostora, te zaštita svih vrijednih područja unutar obuhvata Plana.

Komentari su zatvoreni.