Prostorni planovi

Obavijest javnosti o izradi prostornih planova – ID PPU i ID UPU Komiža

Tekstualni dio:
ID UPU naselja Komiža (obrazloženje i prijedlog odluke)
ID UPU naselja Komiža (prijedlog Odluke o donošenju)

Grafički dio:
HTRS u mj. 1000
1.0 A Korištenje i namjena površina
2.a A Promet
2.b A Elektroopskrba
2.c A Vodoopskrba
2.d A Odvodnja
2.e A Telekomunikacije
3.0 A Uvjeti korištenja
4.0 A Način i uvjeti gradnje

Važeći plan u mj. 2000
1.0 Namjena
2_a Promet
2_b Elektroopskrba
2_c Vodoopskrba
2_d Odvodnja
2_e Telekomunikacije
3.0 Uvjeti korištenja
4.0 Način gradnje

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Komiže

Tekstualni dio:
ID PPUG Komiža (obrazloženje i prijedlog Odluke)
ID PPUG Komiža (prijedlog Odluke o donošenju)

Grafički dio:
1_Komiža_Namjena
2.2 Komiža_Elektroenergetika
4.2 Komiža_Građevinska područja

Urbanistički plan uređenja zone Kamenice u naselju Komiža i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Komiže
UPU KAMENICE – prijedlog plana
Tekstualni dio:
2020. godina
2019. godina
2018. godina
UPU Podhumlje-sjever
UPU Podhumlje-jug
2017. godina
Izmjene i dopune UPU Ribarska luka
Grafički dio
  • Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU radna zona Ravno i druga ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU Podhumlje-sjever i o prijedlogu UPU Podhumlje-jug
Tekstualni dio
Grafički dio
  • UPU radne zone Ravno, UPU Podhumlje-sjever, UPU Podhumlje-jug

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KOMIŽE

Građevinska područja

KomižaBarjoška, Okljucna,  Borovik,  Žena glava,  Podšpilje, Duboka, Podhumlje,  Biševo

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA KOMIŽA

Prostorni plan uređenja Grada Komiže usvojen je 20.12.2006. godine kao najvažniji razvojni dokument za ovo područje. Njime su definirani uvjeti i način izgradnje, način uređivanja prostora, te zaštita svih vrijednih područja unutar obuhvata Plana.

Komentari su zatvoreni.